0: kontakt - Podusia.pl

Kontakt

 1. Warunki ogólne

1. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami przed skorzystaniem ze strony. Wchodząc na niniejszą witrynę internetową www.podusia.pl potwierdzają Państwo zrozumienie warunków korzystania z serwisu. W przypadku braku ich akceptacji, prosimy zrezygnować z korzystania ze strony.

INFORMACJA RODO
Od 25 maja 2018 r. zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO, przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest

 Gajewska Sylwia

Ojrzanów Towarzystwo ul. Długa 61

96-321 Żabia-Wola
Telefon:
696179187
Nip:8381599238  Regon: 750143339
 

Z Administratorem można  kontaktować się ;
1/ pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Gajewska Sylwia

Ojrzanów Towarzystwo ul.Długa 61

96-321 Żabia-Wola

2/ pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej: mail na adres: gajewska1977@o2.pl

3/ telefonicznie pod numerem telefonu: 696179187

 

II. Firma Gajewska Sylwia  przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

- Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostarczenia przesyłki.
Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych.
- Dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP)III. Cele i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w postaci imię, nazwisko, adres, adres dostawy, telefon, e-mail, numer nip możemy przetwarzać:

1.na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba,

2.na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

IV. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym  kategoriom podmiotów: firmom księgowym, firmom kurierskim, firmom informatycznym, firmom hostingowym i firmom obsługującym system płatności elektronicznej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Okres przechowywania danych

1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

VI. Prawa osoby, której dotyczą przetwarzane dane osobowe

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem).

Ww. prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami pod adresem email: gajewska1977@o2.pl, pod numerem telefonu: 696179187  lub listownie na adres:
Gajewska Sylwia
Ojrzanów Towarzystwo ul.Długa 61
96-321 Żabia-Wola

2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji zawartych na niniejszej stronie bez uprzedzenia. Dotyczy to także ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i usługach.

2. Korzystanie z serwisu
1. Sklep www.podusia.pl zezwala na wykorzystanie obrazów i ściągniętych z niniejszej strony informacji jedynie do potrzeb prywatnych. Nie mogą być one używane do celów biznesowych, ani też zmieniane, prezentowane publicznie, upowszechniane lub wykorzystywane w inny sposób bez wiedzy i zgody właściciela serwisu - www.podusia.pl
2. Zabrania się używania zawartości niniejszej strony na innych witrynach internetowych (nawet w postaci Deep-Links) i jej przejmowania przez inny serwis lub sieć lokalną (intranet). Zawartość niniejszej witryny jest chroniona prawem autorskim. Każde jej wykorzystanie bez pozwolenia jest naruszeniem praw autorskich lub innych przepisów. Nieprzestrzeganie powyższych warunków grozi wygaśnięciem prawa do korzystania z tej witryny.

3. Korzystanie z oprogramowania

1. Wykorzystanie ewentualnie dostępnych na stronie programów (oprogramowanie wymienione poniżej) podlega prawu autorskiemu i odpowiednim umowom licencyjnym. Ściąganie oprogramowania względnie jego instalacja jest możliwa dopiero po przeczytaniu i zaakceptowaniu warunków licencji.

4. Wskazówki dotyczące ochrony danych

1. Zostaną Państwo poproszeni o ewentualne podanie swoich danych osobowych. Ich udostępnienie jest dobrowolne. Wszystkie dane osobowe otrzymane za pośrednictwem niniejszego serwisu są przechowywane i używane do celów obsługi indywidualnej lub przesyłki informacji. Zapewniamy, że Państwa dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem. Przekazanie ich osobom trzecim jest niemożliwe.
2. Niniejsza strona może w pewnych okolicznościach wykorzystywać techniki służące analizowaniu zachowań użytkowników (np. pliki cookie), jednak odbywa się to bez związku z ewentualnie podanymi przez Państwa danymi osobowymi. Plik cookie jest plikiem, który może być wysyłany przez stronę do Państwa wyszukiwarki w celu zapisania go w komputerze. Pomaga on przykładowo w procesie składania zamówień tak, aby Państwa wybór produktów nie został utracony, gdy na krótko stracą Państwo dostęp do strony. Pliki cookie pomagają także w trafnym odnajdywaniu informacji, które interesowały Państwa przy okazji wcześniejszych wizyt w serwisie internetowym.
3. Mogą Państwo tak skonfigurować wyszukiwarkę, aby informowała o otrzymywanych plikach cookie. Wtedy decydują Państwo sami, czy zaakceptować plik. Mogą Państwo także całkowicie zablokować pobieranie plików cookie. Jednak w konsekwencji pewne partie naszego serwisu mogą nie funkcjonować poprawnie.
4. Jeśli z własnej inicjatywy przekazują Państwo na stronę dane, jak np. obrazy, grafiki, dzwonki, teksty, biblioteki danych itp., nie są one traktowane jako poufne i nie podlegają prawu autorskiemu, ani też innym prawom majątkowym.
5. Zabrania się przekazywania za pośrednictwem naszej strony danych niezgodnych z prawem lub naruszających dobre obyczaje.

5. Nazwy użytkowników i hasła

1. Za konsekwencje nadużycia ewentualnie udostępnionych przez Państwa haseł są Państwo odpowiedzialni osobiście. Jeśli udostępnili Państwo lub użyli hasła bez upoważnienia, odpowiedzialność leży po Państwa stronie. Korzystanie z serwisu używając nazwy użytkownika i hasła (obszar chroniony) odbywa się wyłącznie na ryzyko użytkowników.

6. Zwrot i reklamacja

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny art.2 ust.1 istnieje możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni zgodnie z art.10 w/w ustawy.
Wydrukuj formularz zwrotu

7. Warunki reklamacji

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni .
Jeśli reklamacja zostaje uznana-sklep pokrywa koszty wysyłki reklamowanego towaru-koszt według opłaty pocztowej, poniesionej przez klienta.
Prosimy nie wysyłać paczek zwrotnych za pośrednictwem firm kurierskich-paczki prosimy wysyłać tylko za pośrednictwem Poczty Polskiej-paczka zwykłą.
Prosimy nie wysyłać paczek za pobraniem i paczek wartościowych.
Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
Informujemy ,że tolerancja rozmiarów wynosi +-3%.
W przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową kupujący może żądać:
- jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie-towar zostanie wymieniony na nowy.
ZAMÓWIENIA REALIZUJEMY W TERMINIE OD 3 DO 14 DNI ROBOCZYCH.
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO WYCOFANIA TOWARU ZE SPRZEDAŻY i ANULOWANIA ZAMÓWIENIA bez podania przyczyny.
W momencie wycofania towaru ze sprzedaży oddajemy poniesione koszty na rachunek kupującego w terminie nie dłuższym niż 14dni . W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.Zwrot nastąpi niezwłocznie , nie później niż w terminie czternastu dni.
Akceptując regulamin, klient wyraża zgodę na wystawienie faktury elektronicznej.
Złożenie zamówienia w sklepie Podusia.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ochronie danych osobowych.


Regulamin aktualizacja 25 grudnia 2014r.

Postanowienia Ogólne. Właścicielem jest Gajewska Sylwia z siedzibą w …………..Ojrzanów Towarzystwo…………….............., przy ul. …………………Długa 61…………….………., o numerze NIP: …………….………8381599238………….. Regon…………………….., dalej zwanym „Sprzedającym”.- organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: Wójt Gminy Żabia -Wola
- adres poczty elektronicznej: gajewska1977@o2.pl
- nr telefonu lub faksu: 696179187
- opis sposobów porozumiewania się z konsumentem: poczta elektroniczna, telefon

Niniejszy Regulamin zawiera:


§1 Określenie zakresu działalności
§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym


§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień


§4 Tryb postępowania reklamacyjnego


§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych


§6 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu
Konsumencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

§1 Określenie zakresu działalności


1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę.§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym1. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.


2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania
z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie
z Serwisu.§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka.

3. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.

4. Zamówienie jest realizowane po zawarciu umowy.

5. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci paragonu lub faktury - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.

6. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.
7. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.

8. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

9. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument wyśle na wskazany adres Sprzedającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: …...............gajewska1977@o2.pl..................................................
. Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.

10. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

13. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


14. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

15. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: gajewska1977@o2.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: Ojrzanów Towarzystwo ul. Długa 61 96-321 Żabia-Wola2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

· imię i nazwisko

· adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)

· przedmiot reklamacji

· przyczynę reklamacji

· podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)


3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.

4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.

6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia .

§6 Postanowienie Końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.

Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/